Posted inTula

Sa Bintana

Karimlan ang tawag sa kariton na nakahimpil sa sulok ng bangketa– inaring kanlungan ng limang-taong-gulang na kamusmusan; sa tutop-sikmura, naaanggihan niyang pagdakip sa tulog sa gitna ng ungol, lumbay na hele, umid na ihip ng kawalang-katiyakan. Karimlan ang tawag sa ikinukumot niyang pusikit at malawak na dilim– na mabilisang hinihiwa ng liwanag galing sa lumilikong […]