“The US emabassy has refused to relinquish custody of the four
American Marines accused of rape, but the judge in charge of the
case said this would actually quicken the pace of the trial.”

– SUBIC RAPE CASE
US says no to RP bid for custody of 4 GIs, Philippine Daily Inquirer

Dalisay ang kaluluwang nananahan sa iyong katawan
Habang sinasariwa ng iyong musmos na isip
Ang bawat kagandandahang kasalikop ng tangatang.
Sa di inaasam na hampas ng panahon
Sinamantala ng maalindog na araw
ang iyong kabanalan
Nagpumilit pumasok ang apat na puting agila
Sa iyong itinatanging kaharian
Sa loob ng kaibuturuan ng iyong kaluluwang liyag.

Isang gumagapang na uod, kapantay ng puri
Kaya’t pagkatapos matuka at mahuli,
Lumipad ang agila sa himpapawid kasama ng hangin
Dala ang katuparan ng manibughong dalangin.

Ikaw, birheng hinalay ang nawalan
Subalit tila ikaw pa ngayon ang may kasalanan
Paano na ang mabuting kasunduan
Ng ating bayang hirang sa Kanluran?
Sa isang tulad mo,
Ang kasong ibinuyangyang sa mundo,
Mayroon kayang patutunguhan?

Sa loob ng ating abang bayan
Ang dukhang birheng pinagsamantalahan
Ng isang baboy na mayaman,
Aba’y huwag nang magtaka
Kung ang kuwento ay umabot ng ilang dekada
At makapagwaldas ng pera
Sa kasong di pa nag-uumpisa
Subalit ang hatol sa huli’y batid na.

Kung sa isang baboy,
Ang katotohana’y hindi matingala
Sa limang puting agilang nakakalipad pa kaya?

Si Zig, ay nagtapos ng kursong BA Communication, mayorya sa Journalism, sa Unibersidad ng Pilipinas Baguio. Siya ngayon ay kasalukuyang nagta-trabaho sa Mowelfund Film Institute bilang isa sa mga staff ng museum.

Zig Dulay

Si Zig Dulay ay nagtapos sa UP Baguio ng kursong BA Communications (Journalism-Broadcasting). Sa pamamagitan ng mga tulang nagpapahiwatig ng emosyon at pag-ibig, nagagawa niyang isalikop dito ang mga...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.