Matapos bayuhin sa init ng digma
ang butil-himagsik, ipagtitiwala
sa halik ng hangin, sa yakap ng lupa-
maibukod sana ang binhing dakila.

Ang palay na layak kung mananandata
sa ihip ng layaw agad paalila.
Ang taglay na tapang sa binlid na laman
hindi bubukasan sa gabi ng laban.

Malusog ang palay ng kabayanihan.
Marupok ang ipa ng kaginhawahan.
Hungkag ang dibdib ng layak na layunin,
gabinlid ang puso oras na hamunin.

Ang bigas ng digma kung nasa’y tagumpay,
tahipin muna sa bilao ng buhay
ang ipa at layak, ilaglag sa lupa
ang matirang butil, gabay sa paglaya.

Si Melchor, 41, ay isang manggagawang itinaboy ng kapalaran sa buhanginan ng Kuwait. Kaisa ng sambayanang Pilipino sa paghahangad ng katotohanan at katarungan. Galit sa mga buwitreng nanginginain sa bangkay ng dukhang sambayanan.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.