Ano peace talks?

Ang peace talks ay mahalagang bahagi ng prosesong pangkapayapaan sa ating bansa. Ito ang paraan kung saan ang magkabilang panig ay naghahanap ng mga tanggap na pamantayan kung saan sila makakagawa ng pinal at makabuluhang kasunduang na magwawakas ng armadong labanan at magdudulot ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa ating bansa.

Sa nakalipas na mahigit na apat na dekada at maging sa kasalukuyan, ang gobyerno (GPh) at ang CNN (CPP-NPA-NDF) ay patuloy ang kanilang armadong tunggalian na nagreresulta sa maraming nawalang buhay at kabuhayan, nagdulot ng takot, sapilitang paglikas ng mga taong nakatira sa apektadong komunidad at iba pang mga paglabag sa karapatang pantao.

Para kanino ang peace talks?

Ayon sa dalawang panig, ang Gobyerno (GPh) at NDFP, ang kanilang kinatawan sa peace talks ay ang mamamayan at interes ng mamamayan.

Ang namamagitan sa kanilang usapan ay ang kanilang pinagkaisahang itinalagang Royal Norwegian Government.

Ngunit ang peace talks ay hindi lamang para sa dawalang panig. Higit kailanman, isang karapatan at responsibilidad ng mamamayan na makilahok at suportahan ito.

Dahil sa ito ay isang karapatan at responsibilidad ng mamamayan, hinihikayat ang bawat indibidwal, sector, organisasyon at komunidad na igiit sa dalawang panig ang maglikha ng mga benyu, dayalogo at konsultasyon kung saan naipapaabot sa mamamayan ang mga napag-uusapan at upang maipaabot din ng mamamayan ang kanyang mga sentimyento, pagtingin at mungkahi.

Bakit mahalaga ang peace talks?

Ang pagbubukas muli ng peace talks ay isang pagpapakita ng sinseridad ng dalawang panig upang talakayin pa ang iba pang mga mahahalagang usapin na pinagkasunduan nilang talakayin. Ito ay ang reporma sa panlipunan at ekonomiya, reporma sa pulika at saligang batas at pagtigil ng digmaan sa pagitan ng dalawang panig.

Mahalaga ang peace talks dahil dito muling ipinapahayag ng dalawang panig ang kanilang pananagutan na ipatupad ang mga mahahalagang napagkasunduan. Sa pagitan ng GPh at NDFP, ito ay ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) at ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL). Ang CARHRIHL ang kauna-unahang substantibong kasunduan na pinirmahan ng dalawang panig noong March 16, 1998. Ito rin ay nagbubukas ng posibilidad na magkaroon ng mga mas epektibong mekanismo sa pag-iimbestiga ng mga reklamo ukol sa CARHRIHL.

Mahalaga ang peace ialks dahil ito rin ay nagbubukas para sa isang kasunduang tigil putukan (ceasefire) sa dalawang panig kahit sa panahon lamang ng may pormal na usapang pangkapayapaan.

Ano ang ating panawagan para sa peace talks?

Manindigan sa Peace Talks

Ipakita ng GPh at CNN ang kanilang sinseridad at paninindigan sa peace talks bilang susi sa pagkamit pa ng iba pang mga mahahalagang usapin o adyenda. Higit sa lahat isang panawagan sa mamamayan na igiit ang kanyang karapatan na makialam sa peace talks at ang kanyang karapatan para sa isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa ating bansa.

Ceasefire sa Panahon ng Peace Talks

Ang pagkakaroon ng tigil putukan sa pagitan ng GPh at CNN ay isang pagpapakita ng dalawang partido ng kanilang sinseridad sa peace talks. Muli ang panawagan ng mga mamamayan lalo na ng mga komunidad na apektado ng armadong labanan na magkaroon ng tigil putukan sa panahon ng peace talks. Nananawagan kami sa dalawang partido na itigil din ang lahat ng uri ng opensiba at iba pang uri ng pangmilitar na aktibidad lalo na sa mga komunidad.

Ipatupad ang CARHRIHL

Kailangang ipatupad ang CARHRIHL bilang unang mahalagang kasunduan na kanilang napirmahan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng hustisya sa lahat ng mga naisampang reklamo ng paglabag sa CARHRIHL; muling gawing aktibo ang Joint Monitoring Committee; at siguraduhin ang proteksyon ng mga biktima at mga saksi sa mga paglabag sa karapatang pantao at Pandaigdigang Batas Makatao (International Humanitarian Law).

Igalang ang Karapatan ng Mamamayan sa Mga Impormasyon Hinggil sa Peace Talks

Nananawagan kami sa dalawang partido na ibukas sa mamamayan ang kalagayan at mahahalagang resulta ng Peace Talks.

Pakinggan at Ikonsidera ang Panawagan ng Mamamayan hinggil sa mga Substantibong Adyenda.

Mahalaga ang paglahok ng bawat mamamayan sa pagbuo at pagbalangaks ng mga substantibong adyenda tulad ng reporma sa sosyo-ekonomiko (socio-economic reforms) at reporma sa pulitika at saligang batas (political and constitutional reforms) sa pamamagitan ng paglikha ng mga konsultasyon at dayalogo lalo na sa mga komunidad, sa iba’t ibang sektor at hanay ng mamamayan.

Paano makikilahok sa peace talks?

Lahat tayo ay kailangang makialam at makilahok sa peace talks. Ito ay isang karapatan at responsibilidad ng bawat tao dahil ang ating kinabukasan ang nakataya rito. Ang digmaan sa pagitan ng dalawang partido ay mahigit na 40 taon nang nagaganap at 24 na taon na ang peace talks.

Ngayon, higit kailanman, tayo ay dapat manindigan para sa kapayapaan.

Ang kampanyang ito para sa manindigan sa peace talks ay bukas para sa lahat ng indibidwal, organisasyon, sektor at komunidad.

Aming hinihikayat ang bawat isa na maglunsad ng mga aktibidad sa inyong mga lugar kaugnay nito o sumama sa mga aktibidad na bubuuin ng Manindigan sa Peace Talks.

Ang larawang kuha ni Reinhardhauke [CC BY-SA 3.0], ay mula sa Wikimedia Commons

Manindigan sa Peace Talks

Is a national campaign of civil society, peace and human rights organizations and communities advocating for the resumption of peace talks and people's role and stake on the negotiations between the GPH...

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.