Naglabas ang isang hukom sa Imus
ng mandamyentong nag-uutos na halughugin
ang bahay ng isang Mario Condes sa Brgy. Maybangcal, Morong, Rizal.
Hindi itinuturo ng mandamyento
kung alin sa santambak na bahay sa Brgy. Maybangcal
ang kay Mario Condes.
Nilusob nila ang bahay ni Dra. Melecia Velmonte —
na hindi nakakikilala kay Mario Condes,
gaya ng apatnapu’t tatlo pang naroroong manggagawang pangkalusugan.

Kayrami nang nangyari sa “Morong 43”,
ngunit wala pa rin, wala pa rin si Mario Condes.
Hindi siya lumilitaw upang magsabi
na ang bahay niya ang dapat na halughugin ng militar at pulis,
na siya ang dapat na gapusing parang baboy
at hilahin patungo sa kural
upang doo’y isailalim sa inquest na hindi naman inquest,
padaluyan ng kuryente sa ulo,
tutukan ng baril sa likod ng ulo,
at padapuan ng kamao sa dibdib at sa tiyan;
na kanya ang maseselang bahagi ng katawan
na dapat pagapangan sa mga palad,
na kanya ang bayag
na dapat pigaing parang labada.
Hindi siya lumilitaw
upang sabihin ang lahat nito.

At maliwanag naman kung bakit ganito:
sapagkat ang bahay ni Mario Condes
ay wala sa Brgy. Maybangcal, Morong, Rizal:
ang bahay ni Mario Condes
ay nasa loob ng mga ulo
ng mahuhusay na magpatunay
na pulut-pukyutan ang suka,
na luntian ang tuyong damo,
na ang hiringgilya’t istetoskop
ay kasangkapan sa paggawa ng mga granada.

Alexander Martin Remollino

Alexander Martin Remollino was Tinig.com's associate editor. He was a poet, essayist, and journalist. He also wrote some short fiction.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.