O banal na sanggol sa sabsaban
Bukal ng kapayapaan
Sa kalooban ng sangkalupaan!
O banal na sanggol sa Betlehem
Bukal ng kagalakan
Sa dibdib ng santinakpan!
O banal na sanggol mula kay Maria
Bukal ng pag-asa
Sa kaluluwa ng sandaigdigan!
O banal na sanggol mula sa Diyos Ama
Bukal ng pag-ibig
Sa puso ng sangkatauhan!
O banal na sanggol
Ikaw ang bukal ng kaligtasan
At buhay na walang hanggan.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.