Walang apoy ang sa ami’y lumalamon,
ngunit patuloy kaming natutupok.

Walang daluyong ang sa ami’y humahampas,
ngunit patuloy kaming nalulunod.

Walang malakas na hangin ang sa ami’y dumadampi,
ngunit patuloy kaming nawawasak.

Walang lupa ang sa ami’y humahalik,
ngunit patuloy kaming nakabaon sa lusak.

Kayraming diyus-diyosan
ang sa ami’y nagpapakasasa,
mga kamay na bakal
na sa ami’y dumudurog.
Laksang pasakit siyang aming pasan.
Patuloy kaming limot ng kasalukuyan.
Ngunit kami…
Kami ang sandigan ng nagdaan.
KAMI ANG MASA! na inyong kinalimutan.
Kami ang magtatakda,
magpapasya ng kinabukasan!

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.