Hillary, Hillary!
Bakit ka dumalaw sa aming mumunting bayan?
Ano’ng sadya ng iyong pagbisita?

Engrande ang pagsalubong sa iyo.
Kuntodo red carpet at masasarap na pagkain
ang inihatag sa iyong harapan.
Ano ba? Ano ba ang iyong sadya?

Asul na balintataw.
Manilaw-nilaw na kuluting buhok.
May kumpiyansang tindig.
Matamis na ngiti.
Hillary, Hillary!
Ika’y buhay na alaala ng iyong bayang sugapa.

Narito ka ba para bantayan ang darating na halalan?
O siguraduhing ang manok mo ang may pagwawagian?
Narito ka ba upang tulungan ang nasalanta ni Ondoy at Pepeng?
O ipinapamukha ang kadakilaan ng inyong bayang mapagbigay at matulungin daw?
Narito ka ba upang bisitahin ang kapwa mo mga puting-buwitre?
O upang tiyakin na sila’y masayang nagpipiyesta sa mga babae sa Mindanao?

Lantaran ang drama sa iyong pagbisita.
Lumaya ang Sinnott, binawi ang EO.
Hillary, Hillary!
Anong alindog mayroon ka?
At ang mga aktibista’y sinusundan ka?

Hillary, Hillary!
Puwede ka bang mamura?

M.J. Rafal

magmasid...kumilos...lumaya! -----We do not have to visit a madhouse to find disordered minds; our planet is the mental institution of the universe.----- Johann Wolfgang von Goethe quote

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.