dugo, pawis, luha,
mga pinaghalu-halong likidong
ibinubuhos sa lupa ng kinabukasan
upang magbinhi ng gintong pag-asa
at sa pagsikat ng araw
ay kaagad magbunga ng matatamis
na katuparan ng mga pangarap
ng isang dakilang manggagawa

dugo,
sapagkat sa kanyang pasikut-sikot na mga ugat
ay dumadaloy ang likidong
kulay pula na higit pa sa kulay
ang kanyang katingkaran
na lalong pinag-aalab
ng kanyang katapangan,
kadakilaan, at kagitingan
tulad ng mabalasik na apoy
sa gitna ng kahirapan

pawis,
sapagkat sa kanyang matipunong katawan
na lalong siniksik ng maghapong pagkayod
ay umaagos ang likidong
sing-alat ng tubig sa dagat
ngunit pinatatamis naman
ng kanyang kasipagan,
kahusayan, at kasiglahan
tulad ng rumaragasang agos ng batis
sa gitna ng karukhaan

luha,
sapagkat sa kanyang malalim na mga mata
ay bumubulwak ang likidong
walang kulay, walang lasa
gaya ng malinis na bukal ng tubig
ngunit ngayo’y malabo at maalat
dulot ng kanyang kaabahan,
kaapihan, at kahinaan
tulad ng nilasong kailugan
sa gitna ng mahirap at dukhang kapalaran

dugo, pawis, luha
luha, dugo, pawis
mga pinaghalu-halong likidong
ibinubuhos sa lupa ng bukas
upang magdilig sa gintong pag-asa
at sa pagsikat ng araw
ay kaagad mamunga ng matatamis
na katuparan ng mga pangarap
ng isang Pilipinong manggagawa
mula sa dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat,
pawis na umaagos sa kanyang katawan,
at luhang bumubulwak sa kanyang mga mata

dugo,
pawis,
at luha.

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.