Pamilya ang pinakamaliit na sangay ng lipunan subalit pinakamalaking sandigan ng bayan.

Ang tunay na paraiso sa ibabaw ng lupa ay matatagpuan sa loob ng tahanan. Ito ang marikit at munting daigdig na ating ginagalawan. Nasisilayan natin dito ang maaliwalas na buhay dulot ng sumisinag na pag-ibig. Sa tahanan, ang tao ay hinuhubog bilang isang mabuting mamamayan.

Ama. Ina. Anak. Silang mga tulad mo ang bumubuo ng isang tahanan. Ama ang haliging nangangalaga sa katatagan ng pamilya samantalang ina naman ang ilaw na naghahandog ng liwanag sa buong tahanan. Silang mga magulang ang gumagabay sa landas na tinatahak ng kanilang mga anak upang ihanda sa pagtatatag ng mabuting pamayanan sa pamamagitan ng pagtuturo ng kagandahang asal at mabuting pananaw sa buhay. Nakikilala natin ang Diyos; natututong magmalasakit sa kapatid; at natutuklasan ang kapakinabangan bilang tao—mga pangunahing batayan sa pagbuo ng maunlad at mapayapang bansa.

Oo, kabataan ang pag-asa ng bayan ngunit ang magulang ay malaking pag-asa rin naman ng kabataan. Hatid nila’y haplos ng pagmamahal. Hinuhulma ang ating puso’t diwa. Nilililok ang ating kinabukasan. Sa kamay ng isang ama at isang ina, nabubuo ang pagkatao ng mga anak bilang paghahanda sa isang mas malawak na mundo.

Pamilya ang matibay na sandigan ng lipunan. Sa kanyang mga kamay, nakasalalay ang kinabukasan ng bayan sapagkat malaki ang papel na ginagampanan ng bawat mag-anak. Ang pagmamahalan sa tahanan ay kapayapaan ng pamayanan. Ang matibay na pagsasama ay lakas ng bayan. Ang pagkakaisa ng mga magulang at anak ay kaisahan ng iisang lahi. Ang dalisay na adhikain ng mag-anak ay pangarap ng malawak na mundo.

Paano na ang mundo kung mabubuwag ang haligi at mapupundi ang ilaw? Iikot ang mundo sa gitna ng dilim. Ang pag-aaway sa tahanan ay kaguluhan ng pamayanan. Ang marupok na pamilya ay kahinaan ng bayan. Ang pagkakawatak-watak ng mga magulang at anak ay pagkakahati-hati ng iisang lahi. Wala nang ibang adhikain kundi pagdurusa ng bukas.

Pamilya ang larawan ng mundo. Sinasalamin niya ang kalagayan ng buhay. Huwaran ng bawat bukas na darating.

Nais mo bang mabatid kung paano umiikot ang iyong mundo?

Masdan mo ang iyong pamilya.

(Disyembre 14, 2003 at Nobyembre 5, 2004)

Herwin Cabasal

Join the Conversation

2 Comments

  1. Napakahusay at galing po ninyo manulat! sobra ko po kayong hinahangaan, bilang isang kabataan na manunulat, isa ka po sa mga nagsisilbing inspirasyon para pagbutihan ko po ang aking pagiging isang manunulat, maraming salamat po! mabuhay po kayo!

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.