Ricardo Ma. Nolasco Ph.D.
Tagapangulo, Komisyon sa Wikang Filipino

(Keynote na Talumpati sa 2007 Nakem Conference, Mariano Marcos State University, Mayo 23, 2007)

Isa pong karangalan at pribilehiyo para sa akin at sa Komisyon sa Wikang Filipino na maimbitahan at makapagsalita sa inyong kumperensya. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayong umaga ay tungkol sa bisyon, direksyon at mga programa ng KWF para sa susunod na tatlong taon, o hanggang 2010. Ibinabahagi ko ang mga ito sa inyo sa pag-asang yayakapin ninyo ang nasabing mga bisyon, direksyon at programa bilang sarili ninyong bisyon at programa.

Kamakailan lamang ay nagkasundo ang pamunuan ng KWF na baguhin ang aming bisyon. Ang pangarap namin ay: “maging sentro ng kapantasan sa mga wika at literatura ng mga Pilipino.” Umaalinsunod ang pangarap na ito sa aming mandato na paunlarin, palaganapin at panatilihin ang mga wikang ginagamit ng mga Pilipino sa iba’t ibang larangan.

Ang ganitong bisyon at misyon ay pag-amin na bagamat ang KWF ay siyang opisyal na ahensyang pangwika ay malayo pa rin ito sa pagiging tunay na sentro ng kapantasan at kaalaman sa mga wika at panitikan ng mga Pilipino. Ang itinatayo namin ay isang sentro ng impormasyon, dokumentasyon at pananaliksik; na may kuwerpo (corps) ng mga mananaliksik na may mataas na kakayahan sa linggwistika at applied na linggwistika (hal. pagtuturo ng wika) at pagsasaling-wika; isang sentro na katatagpuan at naglalaman ng lahat ng mga pag-aaral at akda tungkol sa mga wika ng Pilipinas; isang sentro na may kamalig ng mga datos sa ibat ibang wika, at sa ibat ibang genre, kasama na ang audio at video recording ng mga pangyayaring komunikatibong may mga anotasyon at komentaryo; isang sentro na lumilikha ng mga orihinal at huwarang mga diksyunaryo, gramatika, ortograpiya, iskolarli na mga babasahin, materyales sa literasiya at reperensya sa pagtuturo sa magkakaibang disiplina; at isang sentro na dalubhasa rin sa teknolohiyang pang-impormasyon at pangkomunikasyon upang magampanan ang gawain ng pagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili ng mga wika sa Pilipinas.

Ang katwiran para sa pangarap naming ito ay nagmumula sa aming pagkilala sa kahalagahan ng mga wikang ginagamit ng mga Pilipino—ang wikang pambansa, ang mga wikang panglokal at mga wika na pang-ibayong dagat— para sa magkakaibang mga layunin: para sa literasiya at edukasyon ng ating mamamayan; para sa layuning pangkultura at intelektuwal; para sa pagkakakilanlan at etnisidad; para sa pakikipagtalastasan sa loob at labas ng bansa; para sa pag-unlad na pang-ekonomiya; at para sa kaisahan at katatagang pampulitika.

Gusto naming isipin na lipas na ang panahon na ang mga gawain ng komisyon—sa katotohanan o sa karaniwang pagkakaalam– ay eksklusibong nakatuon sa wikang pambansa, sa kapabayaan ng mahigit na 170ng wika ng ating bansa at nang walang makatotohanang pagsasaalang-alang sa isa pang opisyal na wika ng bansa, ang Ingles, o sa mas eksaktong pormulasyon, ang Philippine English.

Ito ang landas o linya ng “isang bansa, maraming wika”, na siyang simulain ng kasalukuyang tema ng buwan ng wika 2007, na “maraming wika, matatag na bansa.”

Ano ang batayan at katwiran ng “maraming wika, matatag na bansa”?

Ang batayan at katwiran ay may kinalaman sa pagiging multilinggwal at pagiging multikultural ng mga Pilipino. Sa halip na isang disbentahe, itinuturing ng komisyon na napakalaking bentahe ang pagkakaroon ng Pilipinas ng mahigit na 170ng wika. Pangsampu tayo sa pinakamaraming wika sa buong daigdig, sa kabila ng palasak at mapangmenos na palagay na ang mga wikang ito’y pawang mga dialekto lamang. Ang natural na kundisyon ng karaniwang Pilipino at ng karaniwang mamamayan ng daigdig ay hindi lang iisa ang alam nitong wika. Sa karaniwan, ang Pilipino at ang karaniwang tao sa daigdig ay may alam na dalawa o mahigit pang wika. Si Hesukristo ang pinakamainam na halimbawa ng pagiging multilinggwal, sapagkat marunong siya ng Aramaic, ng Hebrew, Griyego at Latin. Si pangulong GMA ay mainam na halimbawa ng isang Pilipino. Maalam siya sa Kapampangan, Sinebwano, Ilokano, Tagalog, Ingles at Espanyol. Dahil sa katotohanang ito, ang ideya at pangakong pag-unlad sa ilalim ng isang sentralisadong nasyon-estado na may iisang sentralisadong wikang pambansa ay naglalaho.

Gayunpaman, mayroon tayong wikang pambansa. Ito ang wikang Tagalog na nang dahil sa kumbinasyon ng mga sirkumstansyang historikal, pang-ekonomiya at sosyopulitikal ay naging komon na wika ng magkakaibang etnolinggwistikong grupo ng ating bayan. Ang kasalukuyang Filipino ay ang dating wika ng Katagalugan na naging pambansa. Ang Filipino, kung gayon, ay ang pambansang linggwa prangka.

Kung batayang panglinggwistika ang pag-uusapan, ang wikang pambansa at ang Tagalog ay nabibilang sa iisang wika. Ang unang batayan sa pagsabi nito ay ang tinatawag na mutual intelligibility. Ang isang nagsasalita ng “Filipino” at ang isang nagsasalita ng Tagalog ay magkakaunawaan. Kung gayon, nagsasalita sila ng isang wika.

Ang ikalawang batayan ay ang gramatika. Ang gramatika ng umiiral na “Filipino” ay walang pinag-iiba sa gramatika ng Tagalog. Totoong sa ilalim ng konstitusyon, ang wikang Filipino ay kailangang nakasalig sa mga umiiral na wika sa Pilipinas. Pero, sa ngayon, ang gramatika ng wikang pambansa ay yaong sa Tagalog. Tingnan lamang ang mga panlapi ( -um-, -in, -an, at i-) at ang mga gramatikal na pananda (i.e. ang, ng, sa) at mga partikulo (i.e. pa, na, kung, daw, kasi). Hindi ba magkapareho lang sa mga panlapi at gramatikal na pananda at partikulo ng tinatawag na “Filipino”? Walang panlapi o gramatikal na elementong galing sa Ilokano, Sebwano, Ilonggo at sa ibang malalaking wika ang may matatag na katayuan sa wikang pambansa.

May ilang teorista sa akademya na nagpapalaganap ng ideya na ang kaibahan ng “Filipino” sa Tagalog ay ang pagiging “malaya” ng una, at ang pagkapurista ng huli. Ang ibinibigay nilang halimbawa ay ang pagkakaiba ng leksikon ng “Filipino” at ng “Tagalog”, gaya raw ng “fakulti”, sa halip na “guro”, “kolehiyo” sa halip na “dalubhasaan”, “miting” sa halip na “pulong” atbp. Kinikilala ng KWF na ang “purismo” at “Tagalismo” ay mga hadlang sa pagpapaunlad ng wikang pambansa. Subalit, kailangan ding alalahanin na hindi panghihiram ng dayuhang leksikon o leksikon buhat sa iba pang wika ng Pilipinas ang batayan sa pagklasipika ng dalawa o mahigit pang barayti na magkakaibang wika. (Maging ang mga Tagalog sa Batangas at Bulakan ay nanghihiram din at nagko- code-switch.) Gaya ng nabanggit sa itaas, ang pagkakaunawaan at ang gramatika ay higit na mapagpasyang batayan. Idagdag pa rito ang katotohanan na karamihan ng mga Pilipino ay tumatawag pa rin sa wikang pambansa na “Tagalog”. at madaling maintindihan kung bakit kakaunti lamang, maliban sa kakarampot sa akademya, ang naniniwala na ang “Tagalog” at ang “Filipino” ay “magkaibang wika.”

Pero may isang malaki at hindi matatawarang pagkakaiba ang wikang Tagalog noon at ang wikang pambansa ngayon. Ang kasalukuyang wikang pambansa ay ang pangalawang wika ng nakararaming Pilipino. Mas marami nang Pilipino ngayon na marunong mag-Tagalog pero hindi ito ang kanilang kinagisnan o unang wika. Ito ang pangalawang wika nila. Ito ang isa sa tampok na dahilan sa pagtawag dito ng ibang pangalan—Filipino. Ito rin ang panlipunang batayan sa paglitaw ng mga pasalitang barayti ng “Filipino”; mga barayti na hindi lamang limitado sa Katagalugan at Kamaynilaan, kundi sumasaklaw sa Davao, Iloilo, Cebu, Baguio, Angeles, Cagayan de Oro, Zamboanga City at sa ibang punong sentrong lungsod kung saan nagtatagpo ang magkakaibang grupong etniko. Sa ngayon, ang barayting pinakaprestihiyoso ay ang barayti sa Metro Manila at kanugnog na mga lugar, na siyang itinuturo ngayon sa mga paaralan at pinalagaganap ng masmidya. Pero hindi maipupuwing na ang wikang Tagalog ay naging pambansa na.

Ang ganitong mga katotohanan, sa aking palagay, ay hindi nalingid sa mga gumawa ng mga probisyong pangwika sa ating konstitusyon. Nanalig sila na habang nalilinang, ang wikang pambansa ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na mga wika sa Pilipinas at sa iba pang wika. Idineklara din nila ang wikang Filipino at ang wikang Ingles bilang wikang opisyal, pero hindi nila kinaligtaan na ipahayag din na ang mga wikang pangrehiyon ay pantulong na wikang opisyal at midyum ng pagtuturo. Higit sa lahat, tiniyak nila ang pagtatayo ng isang komisyon na “magsasagawa, mag-uugnay at magtataguyod” ng mga pananaliksik hindi lamang sa wikang pambansa, kundi sa iba pang mga wika ng mga Pilipino. Ang ganitong mga probisyong pangkonstitusyon ay nagkaroon ng katuparan sa pagkakapagtibay ng RA 7104 na siyang lumikha sa Komisyon sa Wikang Filipino.

Ang lohika ng patakarang multilinggwal sa pagpapaunlad ng mga wika sa Pilipinas ay unti-unting tinatanggap ngayon ng mas maraming mananaliksik sa wika at/o tagagawa ng patakaran sa ating pamahalaan. Nitong kamakailan, may isang grupo ng mga mananaliksik ang naglabas ng KRT 3 Formulation of the National Learning Strategies for the Filipino and English Languages na nagmumungkahi sa pamahalaan na:

 • para sa ECCD (3-5ng taon), ang paggamit ng wika ng bata sa day care center. Gagamitin ang Filipino at English (at Arabic) sa mga istorya at panitikan;
 • para sa Grade 1 hanggang 3, ang paggamit ng wika ng bata bilang midyum ng pagkakatuto para sa lahat ng subject. Gagamitin ang Filipino at English (at Arabic) bilang magkahiwalay na subject para sa oral language development;
 • para sa Grade 4 pataas, Filipino bilang midyum ng pagtuturo para sa Makabayan at subject na Filipino at/o panitikan at English bilang midyum sa Math at Science. Gagamitin ang wika ng bata bilang pantulong na wika;
 • samantala, sa sekundarya, magtuturo ng mga language elective sa wika ng bata, wikang pangrehiyon, Arabic at anumang wika sa ibayong dagat;

Ayon sa nasabing dokumento: “(c)ontrary to being a hindrance, the languages of children must be considered as enabling factors on which student learning and achievement can be based. The use of the mother tongue in learning has been found to be the most effective way to bridge learning in all subject areas including the development of future languages. This is a generalization based on numerous experiences of other multilingual countries as well as empirical studies conducted in the Philippines.”

Ang isang halimbawa ng empirikal na pag-aaral na nagbibigay-balidasyon sa bisa ng multilinggwal na patakaran ay ang resulta ng 2006 NAT Grade 3 reading test sa dibisyon ng Kalinga. Sa sampung distritong ito, tanging ang Lubuagan lamang ang may first language component, ibig sabihin, ang unang wika ay siyang ginamit na midyum ng pagtuturo sa naturang eskuwelahan, kahit sa science at math. Ang natitirang siyam na dibisyon ay sumailalim sa regular na edukasyong bilinggwal. Ipinakikita ng reading test na ang distrito ng Lubuagan ang nakapagtala ng pinakamataas na marka sa English (76.5%) at Filipino (76.44%). Ang pumangalawa na distrito ay ang Tinglayan na nakaiskor ng 64.5% sa English at 61.4% sa Filipino. Ang pumangatlo naman ay ang Pasil, na nakaiskor ng 51.9% sa English at 47.7% sa Filipino.

Ang ganitong mga ebidensya ay nagpapatotoo na maaaring gawing tulay ang lokal na wika upang matutuhan ang English at Filipino. Ang totoo’y maraming mga pag-aaral ang nagpapakita na ang paggamit ng wikang hindi-sa- bata ay hindi makatutulong manapa’y makasasama pa nga sa pang-akademikong performance ng bata. Mahalagang banggitin muli ang mga napatunayan sa pananaliksik ni Taufeulangaki (2004):

 • ang mga bata ay nangangailangan ng pinakamababa na 12ng taon upang matutuhan ang kanilang unang wika;
 • ang mga bata ay hindi natututo ng pangalawang wika nang mas mabilis kaysa mga matanda;
 • ang may edad na bata ay may higit na kasanayan sa pagkatuto ng pangalawang wika;
 • mas importante ang pag-unlad pangkognitibo ng bata kaysa paghantad sa ikalawang wika;

Sa isang hiwalay na artikulo, nabanggit ko na ang eksklusibong paggamit ng Ingles at Filipino ay nagresulta sa tinatawag ni Smolicz, Nical and Secombe (2000) na inferiorization ng iba pang wika sa Pilipinas. Ninanakaw ng kasalukuyang patakarang bilinggwal ang wika ng bata at hinahalinhan ito ng isang wikang di-pamilyar at tiwalag sa kanilang kultura at karanasan. Ang mensahe ng bilinggwal na edukasyon sa marami nating mag-aaral ay walang kuwenta ang kanilang kinagisnang wika. Sa halip na tingnan bilang resource at pundasyon ng panimulang kaalaman, itinuturing ang pagkakatuto ng wikang sarili na isang malaking kakulangan o deficiency, o dikaya’y kapansanan. Sa halip na pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling kultura’t wika, pagkutya at pagmamaliit sa sarili ang itinuturo ng kasalukuyang patakaran.

Sinusuportahan ng KWF ang anumang kampanya na papaghusayin ang kasanayan sa Ingles ng ating mga estudyante. Pero kailangang linawin na ang pinakamabisang paraan ay ang pagturo dito bilang pangalawang wika. Ibig sabihin nito, magsimula sa kinagisnang wika sa unang mga grado. Kapag mabulas na at matatag na ang kasanayang pangliterasi at pangkognitibo ng estudyante sa kinagisnang wika at kultura, ipakilala ang Ingles at ang Filipino bilang mga subject. Sa paglaon ay maaari na ring ituro ang iba pang subject sa Filipino at Ingles. Gayunpaman, ang katatasan sa Ingles ay hindi makakamtan lamang sa eskuwelahan. Sa labas ng eskuwelahan, kailangang magkaroon ang mga estudyante ng mga modelo o huwaran sa pagsusulat at pagsasalita ng mabuting Ingles, at kasabay nito ng mga pagkakataon para magamit ang kanilang kasanayan sa Ingles. Sa kasalukuyan ay walang sapat na motibasyon at oportunidad maliban sa eskuwelahan upang mapaunlad ng mga estudyante ang kanilang kasanayan sa Ingles, laluna sa pagsasalita nito.

Ang komitment ng KWF sa “isang bansa, maraming wika” ay makikita sa tema at saklaw ng nakaraang patimpalak na idinaos noong Buwan ng Wika 2006. Sa simula’t sapul ay nakasanayan na namin na magdaos nang taunan ng isang patimpalak lamang, ang tradisyunal na Gantimpalang Collantes sa sanaysay sa wikang Filipino. Noong 2006, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagdaos ang KWF ng magkakahiwalay na mga timpalak sa pormal na pagsulat sa Sebwano (tula at maikling kuwento), Iloko (tula at maikling kuwento), Hiligaynon (maikling kuwento) at Pangasinan (tula). Ang nagwaging mga akda ay nakatipon ngayon sa isang akda na pinamagatang Ani ng Wika 2006. Ang tema ng buwan ng wika 2006 ay: “Ang buwan ng wikang pambansa ay buwan ng mga wika ng Pilipinas.”

Ngayong taong 2007, pinalawak namin ang saklaw ng patimpalak para makasama ang Bikol (maikling kuwento at sanaysay), Samar-Leyte (tula at maikling kuwento), Kapampangan (tula), Meranaw (sanaysay), Maguindanao (sanaysay) at Tausug (sanaysay). Ang tema ng buwan ng wika 2007 ay: “Maraming wika, matatag na bansa.”

Ang multilinggwal na adhikain ng KWF ay hindi lamang naipapahayag sa taunang pagdiriwang ng buwan ng wika at pagkilala sa mahusay na mga akdang pampanitikan, kundi sa mga pangmatagalang programa at proyektong inako nitong isakatuparan.

Ang mga programa’t proyektong ito ay naglalayon na makamit ang sumusunod na pagbabago sa ating kapaligiran: ang pagpabor ng opinyong publiko sa multilinggwalismo. Hanggang ngayon, marami pa rin ang naniniwala na hindi na kailangang pag-aralan ang wikang pambansa o ang ating mga lokal na wika sapagkat “alam na natin ito.” Laganap pa rin ang maling pag-iisip na ang pagkakaroon ng isang wika ay mapagpasya sa pagbubuo ng isang bansa.

Upang pumabor ang opinyong publiko sa multilinggwalismo, plano naming magbigay ng napapanahong mga impormasyon sa OP, DEPED, CHED, ang Kongreso at iba pang ahensya ng gobyerno tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa wika. Makatwiran lamang na ang unang benepisyaryo ng aming mga pananaliksik ay ang pamahalaan na rin.

Gusto rin naming lumikha ng bagong mga kaalamang pangwika at pampanitikan. Nais naming palakasin ang: Philippine Lexicography program, Philippine Grammars Program, ang National Translation Program, ang Phonology, Phonetics and Ortography Program, mga proyekto sa literasiya at pagtuturo ng wika; Philippine Language Mapping Project; Bibliography of Philippine Languages project; Endangered Languages Program; Philippine corpus;

Gusto rin naming palaganapin sa publiko at stakeholder ang impormasyon at kaalamang pangwika at pampanitikan. Kayá namin itinatayo ang: Library and Archives of Philippine Languages; pinapataas ang kantidad at kalidad ng mga publikasyon; nagdadaos ng mga seminar, workshop, lektyur, at iba pang aktibidad na pang-edukasyon; pinapaganda ang aming website; nagkakaloob ng mga research grants o tinutulungan ang mga stakeholder na makakuha ng mga research grants; nagtatayo ng mga language councils sa mga rehiyon; pinalalakas ang mga kakayahang pang-IT at pampananaliksik, at sinisikap na magkaroon ng sarili naming tahanan at gusali.

Sa pagwawakas, nais kong ibilin sa inyo ang sinabi ng isang katutubong Amerikano, isang American Indian, tungkol sa relasyon ng wika at ng buhay. Aniya, kailangan natin ang wikang dayuhan para mabuhay sa kasalukuyang panahon. Pero kailangan natin ang wikang sarili, para mabuhay nang habampanahon.

Magandang umaga sa inyong lahat.

Mula sa website ng Komisyon ng Wikang Filipino

Tinig.com

Isang e-zine para sa mga kabataang Pilipino ang Tinig.com. Naglalathala ito ng mga personal na sanaysay, tula, dula, maikling kuwento, balita at lathalain, komentaryo tungkol sa pambansang usapin, at iba...

Join the Conversation

142 Comments

 1. sayang di ko nakita ang talumpati mo bago ang linggo ng wika, sayang talaga,, di sana ay iyang talumpati mo nalang ang aming ginamit para sa aming sabayang bigkas. ang ganda ganda sana…………… sayang talaga,,, sanaa gawan mo naman ako ng talumpati tungkol sa pagibig… thanks a lot…………………..

 2. I really like the talumpati. It’s so informative. Question ko lang po….
  Is this speech MEMORIZED by the speaker???. Taka ako….
  More Power!

 3. anu bayan baki wala ung hinahanap q!!! ang hinahanap q kc ung “bakit mahina ang mga kabataan sa asignaturang filipino!!!

 4. pwede bang magpagawa ng talumpati para sa student council (elementary level) para magkaroon sila ng responsibility at maging magandang halimbawa bilang isang leader.. para sa election kasi ito.. sana ngayon hapon pakisend naman sa email ko plzzzz kailangan ko to para sa mga studyante….. salamat

 5. paano ko malalaman ang anong ibig sabihin ng pangarap. at pano masasabi kong mahalaga ang buhay ng isang tao nabubuhay sa mundo. dahil ako ay naguguluhan sa akin kalagayan sa araw-araw pamumuhay.

 6. kung cno ka man salamat poh sana bigyan mo pa ako ng magandang sentences………kung lalaki ka man o babae pwede poh bang kunin ko po yung email address nyo………PLS………. wheeeeeeeee;;^_^ pls.. gusto ko naman maging friends ka eh…….!!

 7. may tanong poh ako.
  kung cno ka man salamat poh sana bigyan mo pa ako ng magandang sentences………kung lalaki ka man o babae pwede poh bang kunin ko po yung email address nyo………PLS………. wheeeeeeeee;;^_^ pls.. gusto ko naman maging friends ka eh…….!!

 8. Uy, tanong lang. :)
  Anong masasabi niyo sa topic na ‘to:
  “Ang pagkakaroon ba ng madaming wika ng ating bansa ay maituturing na biyaya o sumpa?”

  Thanks. Paki send nalang po sa mail ko:
  abby_lead07@yahoo.com

  Thanks once again.
  God bless.

 9. grabe, npkadming sense nung talumpati. nkakainspire gumwa ng sriling tlumpati. kukuha po ko ng ilang ideas dito. keep it up thanks a lot:D

 10. hello!
  batay sa nabasa ko maganda ang hangarin ng komisyon subalit ang ikinalulungkot na po na ang mga Pilipino wala ng pagmamahal sa sariling wika maging sa bayan. puro abroad na lang tayo. hanggang salita na lang tayo. wla na tayong pagiging makabayan lalo na sa panahon ngayon. marami ng korapsyon sa ating gobyerno sobrang hirap na tayo.
  Ang tanong makakabangon pa kaya tayo sa pagkakalugmok sa kahirapan at kasakiman?

 11. wala na bang talumpati about sa wika na maikli pa dyan?…………

  pakihanap aq oh……………………………………

  plsssssssssssssssssssssssssss

 12. masayang masaya ako at nagkaroon din ako ng mga kalaman sa ating wika. isa itong dagdag kaalaman dahil ako ay sumali sa essay contest about sa ting wika maraming salamat sa imormasyong ito. sana ipagpatuloy mo pa. THANK YOUUuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 13. – oo uunlad ang bansa kapag pinagaralan ibang wika..kac ung iba mas pinapaboran ung mga dialekto nila..hind mo na maalis sa kanila un.. kaya madami nga wika nagkakaintindihan naman kau.. d ba d ba d ba!!!!!

 14. sa totoo lang hindi naman napana ng diretso ng talumpati na ito ang pamagat niya bilang “maraming wika, matatag na bansa”. sa umpisa palang wala na ang esensiya ng pamagat hanggang sa binasa ko hangang sa huli. hini natalakay ng lubos kung bakit naging matatag ang bansa na maraming wika. Bagkus lumihis ito patungo sa wikang filipino. sa madaling salita hindi naging akma ang pamagat nito sa nilalaman ng teksto.
  Siguro mas maganda kung naging pamagat nito ay”wikang filipino,wika ng pilipino” hehe
  o ano na lang kaya “Ebolusyon ng Wikang Filipino”.

 15. kya nman hnd mxadong umuunlad ang wika nten kz marami s ating mga pinoy ang ngaastang inglisero o inglisera pra in cla s nkararami. npapaunlad nman nten ang wika kung mgsasama sama tau at tatangkilikin nten ang sariling atin kaysa s ibang wika.

  ang isa p kaya hnd umuunlad ang wika ay gwa ng mga bading, s knilang gay language. kung anu-ano ang mga salitang kanilang binubuo kya mrami n rn s mga pinoy ang nhahawa at ginagamit n ito.

  kung ako ang mgpapatupad ng batas, gagawa ako ng batas para s ating wika kahit p cnsabing 2nd language nten ang english.

  dapat p rn tlga nteng lging gmitin at tangkilikin ang wika nten khet gnagamit n nten ngaun ang english…ngunit dapat nten icpin n s lahat ng wika, FILIPINO ang pinakamaganda s lhat.
  mraming mgagandang salitang atin ang nwawala n dhil hnd n nggamit at nlilimutan n.

 16. “kya nman hnd mxadong umuunlad ang wika nten kz marami s ating mga pinoy ang ngaastang inglisero o inglisera pra in cla s nkararami. npapaunlad nman nten ang wika kung mgsasama sama tau at tatangkilikin nten ang sariling atin kaysa s ibang wika.

  ang isa p kaya hnd umuunlad ang wika ay gwa ng mga bading, s knilang gay language. kung anu-ano ang mga salitang kanilang binubuo kya mrami n rn s mga pinoy ang nhahawa at ginagamit n ito.

  kung ako ang mgpapatupad ng batas, gagawa ako ng batas para s ating wika kahit p cnsabing 2nd language nten ang english.

  dapat p rn tlga nteng lging gmitin at tangkilikin ang wika nten khet gnagamit n nten ngaun ang english…ngunit dapat nten icpin n s lahat ng wika, FILIPINO ang pinakamaganda s lhat.
  mraming mgagandang salitang atin ang nwawala n dhil hnd n nggamit at nlilimutan n”.

  Ang problema kasi neto ay ilan lang ang nagmamahal ng totoo sa ating sariling wika. Na kahit ang mga nagpapakadalubhasa sa asignaturang Filipino ay wala sa kanilang isip ito. Ang isa pa ay ang kawalan ng sapat na kaalaman sa higit na nakakarami sa ating Pilipino. Wala silang alam tungkol sa ating sariling wika kahit na ito ang kanilang ginagamit. Kaya mas minamabuti nila na turuan ng ingles ang kanilang mga anak dahil sa akala nilang mas mabuti ang matuto niyon. subalit hindi nila alam na ito ang unti-unting papatay sa ating wika.

  Subalit naisip ko pa rin na kahit ang mga nakapag-aral o kasalukuyan palang nag-aaral ay hindi alam ang importansya ng ating wika. Nakaklungkot isipin.

  sa pagtangkilik sa sariling atin ay may problema rin. ang hindi kasi maganda ay mababa ang kalidad at madaling masira. kung hindi madaling masira ay sobrang mahal pa ang benta. kaya walang bumibili ng sariling atin. at mas gugustutuhin pa ng mga pilipino bumili sa produkto ng ibang bansa kahit mahal dahil maganda naman ang kalidad.

  ang mga gay language maaring magpa-unlad rin sa ating wika.dahil nakakadagdag rin ito sa ating wika. bagamat kung ito ay ating uuriin ay nasa pinakamababang antas nga lamang.

 17. pagdatin naman sa pagandahan ng wika ay walang pinakamaganda o maganda o pangit na wika. pareprehong wika lang iyan.

 18. ano to trip lang!!!!!!!!!!!!!!!!!
  gagawa na lang kayo ng website
  angpangit pa!!!!!!!!!!!!!!!!
  ahahahahhahaha!!!!!!!!!!!!!
  weak nito!!!!!!!!!!!!!!
  wala pang kulay!!!!!!!!!!!
  pangit mukhang ungoy na bulok!!!!!!!!!!!!
  hahahahahhahahahahha!!!!!!!!!!!!!!!!!
  loser!!!!!!!!!!!!!

 19. hindi ko masyadong naintindihan yalumpati mo .pero kumuha nlng ako ng ibang linya para sa project ko
  !!tnx!more power!!!!!1nagmamadali kasi ako eh!

 20. anu bA namang claseng mga tao ang nag bbgay ng coment… dyan…. kung hindi kayo marunong mag.apreciate…. eh d gumawa kayo ng sarili nyo…. abah hindi yata napakadali gumawa ng artcle hah……..

 21. yang hindi marunong mag.apreciate gumawa kayo ng sarili nyo… tingnan natin kung may ibubuga kayo! mga walang utak

 22. ..,ahmmm cino cino b ang mga nag cocoment dyan para namang

  mga wlang puso d mrunong mkramdm mhya naman kyo

 23. bakit may mga mag aaral na mahina sa pagbasa, pagsulat, at pagsasalita?????? :lol2:

 24. hi pde po ba magpagawa ng talumpati sa temang “ang wikang filipino ay panlahat, ilaw at lakas, tuwid na landas. need ko po ksi sya pra sa buwan ng wika namen..e h tnx po :))

 25. hi pde po ba magpagawa ng talumpati ang tema po ay “ang wkang Filipino ay panlahat, ilaw at lakas, tuwid na landas.. need ko lng po kc pra sa buwan ng wika next week..tnx po…:))

 26. Maari niyo po ba ako ipagawa ng talumpati? Tungkol po sana sa bullying. Sana po ay matulungan niyo ako, message niyo po ako kung magagawa niyo po ako

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.